Žirafu skola - praktisks cienošas komunikācijas treniņš bērniem"Brīdī, kad cilvēks spēj runāt par to, ko viņš vēlas, nevis par to, kas citos ir nepareizi, uzreiz var ieraudzīt risinājumu sākumu", 
tā saka Maršals Rozenbergs, nevardarbīgās komunikācijas (Nonviolent Communication) metodes dibinātājs. Kāpēc ir svarīgi būt nevardarbīgam savā komunikācijā? Mēs nepārtraukti esam mijiedarbībā ar citiem cilvēkiem, bet izjust piepildījumu un prieku ikvienās attiecībās var tad, kad nevis nosodām sevi vai citus, bet kad esam kontaktā ar savām izjūtām un vajadzībām, kā arī izprotam citu izjūtas un vajadzības.

Gan savās attiecībās, gan komunikācijā, kas risinās ap mums – veikalos, sabiedriskā transportā, darbā-, vērojams daudz, kas šķir, kas šķeļ, kas sadala. Jo: "Viss, ko dara cilvēks, kalpo viņa vajadzībām" (Maršals Rozenbergs, nevardarbīgās komunikācijas metodes dibinātājs).

Arī aiz kritizēšanas, nosodīšanas, vainošanas slēpjas kādas vajadzības, ko cilvēks vairāk vai mazāk apzināti vēlas apmierināt un viņš to pauž tādā veidā, kādā tajā brīdī māk, t.i., viņaprāt, iespējami labākajā veidā. Nereti saskarsmē iesaistītās otrās puses reakcija var būt tāda pati - vainošana, kritizēšana kā aizsardzības pozīcija, noslēgšanās, komunikācijas pārtraukšana utt. Taču mēs visi esam sociālas būtnes, mēs tiecamies pēc cieņas un līdzjūtības attiecībās. Līdz ar to tik ļoti svarīgi ir prast veidot saskarsmi, kas balstīta cieņā un empātijā.

Cienošas komunikācijas mērķis ir rast saikni un kontaktu, nostiprināt to ar citiem cilvēkiem un sevi, novērst visu, kas šķir, un veidot empātiskas un uz sadarbību vērstas attiecības.

Cienošās komunikācijas treniņa mērķis ir iegūt zināšanas par to, kas ir cienoša komunikācija un trenēt prasmi iekļaut un nostiprināt šīs zināšanas savā uzvedībā, lai saskarsme ar citiem cilvēkiem būtu cieņā un empātijā balstīta.

Kā notiek cienošas komunikācijas treniņš bērniem?

Kuram dzīvniekam ir vislielākā sirds pasaulē? Žirafei!
Kā sazinās Žirafes?
Kāpēc viņu valoda ir tik īpaša un daudzi grib būt draugos ar Žirafi?
Kādā valodā runā Vilks? 


Par to bērni var uzzināt, piedaloties pierādījumos balstītā uz pārdzīvojumu un valodu orientētā komunikācijas treniņā. Žirafu valodā runā daudzi bērni pasaulē. Šī ir efektīva, starp bērniem iemīļota, viņu vecākiem un skolotājiem atzīta programma Vācijā un citās valstīs. Tā ir kā teātra uzvedums, kurā piedalās un tajā notiekošo izdzīvo paši bērni, apgūstot, kas ir empātiska saskarsme, kā to var pielietot attiecībās ar citiem (vienaudžiem, pieaugušajiem), lai tajās būtu arvien mazāk konfliktu un agresijas.

Caur spēlēm, radošām aktivitātēm, sarunām bērni mācās:

  1. Novērot ar visām maņām un atšķirt novērojumu no novērtējuma.
  2. Redzēt no dažādām perspektīvām un salīdzināt savu un otra redzējumu.
  3. Nosaukt novērojumu un paust ar to saistītas jūtas, ar saviem vārdiem nenodarot citam pāri.
  4. Izprast savas un citu izjūtas, izpaust savas izjūtas verbāli un ķermeniski, nenodarot pāri ne sev, ne citiem.
  5. Izprast, atzīst un empātiski attiekties pret savām un citu vajadzībām, verbāli paust tās.

Cienošas komunikācijas, Empātijas skolas verbālās daļas® programmu pasniedzēja Inese Elsiņa ir apguvusi pie Prof. Dr. psych. Markusa Štuka (Marcus Stück) un Mariones Milleres (Marion Müller) (Vācija). Programma balstās uz Maršala Rozenberga (Marshal Rozenberg) nevardarbīgās komunikācijas (nonviolent communication) metodi.

M. Rozenbergs ir pasaulē atzīts konfliktu mediators, kuru iedvesmoja Mahatma Gandijs ar nevardarbīgās pretošanās ideju, kā arī viņa skolotājs Karls Rodžers, kura aktīvās klausīšanās koncepciju (humānā psiholoģija) viņš attīstīja tālāk, kā uz vajadzībām orientēto pieeju. Rozenbergs balstās atziņā par to, ka cilvēks principā ir gatavs respektēt, sadarboties un izturēties mierīgi, ja vien var uzticēties, ka viņa vajadzības tiek sadzirdētas un ņemtas vērā, respektētas darbībā. Programma sākotnēji ir attīstīta pieaugušajiem, taču vēlāk M. Štuks un M. Millere to īpaši pielāgoja arī pirmsskolas un skolas vecuma bērniem.

Kam domāta nodarbība: pamatskolas vecuma bērnus (7-11 gadi).
Cik reizes: Tās ir 8 tikšanās reizes, katras nodarbības ilgums ir 1 stunda.
Pirmā nodarbība: 2016.gada pavasarī
Nākamās nodarbības katru nedēļu 8 nedēļas pēc kārtas 
Piesakies laicīgi, jo vietu skaits ir ierobežots - tikai 8 zinātkārie!

Apmaksas iespējas:
Maksājot par katru nodarbību 25 EUR.
Veicot priekšapmaksu uzreiz par visām nodarbībām - 175 EUR (21,87 EUR viena nodarbība).

Veicot apmaksu skaiduzreiz par visām nodarbībām - 200 EUR (25,00 EUR viena nodarbība).
Ir iespējams atnākt uz pirmo nodarbību veicot samaksu tikai par to 25 EUR apmērā un pārliecinoties, ka tieši tas ir tas, kas vajadzīgs Tavam bērnam un tad veikt samaksu par pārējām nodarbībām 150 EUR) 
Pieteikums nodarbībām

Zinātāja Inese Elsiņa 

Viens no pasaules būtiskākajiem darbības principiem ir Dot un Saņemt. Tas, ko ir gatavs dot katrs no mums, ir atšķirīgs, taču esmu pārliecināta, ka ikviens grib saņemt līdzjūtību, sapratni, atbalstu, mīlestību vārda plašākajā nozīmē, bez kritikas, nosodīšanas, vainošanas. Viens no maniem labākajiem skolotājiem psiholoģijā Markus Štuks reiz teica: „Aizmirstiet savas metodes, ja aiz tām jūs neredzat un nejūtat cilvēku”. Es tiešām esmu laimīga un gandarīta, ka cieņa un empātija ir mana kā psiholoģes darba ikdienas neatņemama sastāvdaļa, tieši tā es dodu pasaulei. Savukārt mani pašu piepilda Latvijas gadalaiki, manu divu dēlu prieka smiekli, vīra atbalsts un mīlestība, biodeja, ticība sev un tam, ka dzīve nekad nesoda, bet tikai un vienīgi sniedz iespēju.
Izglītība: Rīgas izglītības un vadības akadēmijā ir ieguvusi Profesionālo maģistra grādu psiholoģijā. Pirms tam Latvijas Universitātē maģistra grādu Komunikācijas zinātnē un Bakalaura grādu Vācu filoloģijā.
Specialitāte: psiholoģe, Latvijas Psihologu biedrības biedre.

Pieteikums nodarbībām

Nav komentāru: