Fraktāles metodika. Autores Tanzili Polujahtevas metodika.
RUS - ниже
 
Fraktāles zīmēšana un krāsošana – tā ir jauna pieeja darbam ar sevi, ar savu zemapziņu un apziņu. Pats galvenais šajā metodē ir tas, ka šeit neko nevajag “atstrādāt”, domāt, runāt vai arī stāstīt par sevi svešam cilvēkam (psihologam, ārstam, audzinātājam, vīram, sievai).

Vajag vienkārši pareizi izpildīt metodes instrukcijas - kā pareizi zīmēt un krāsot. Un dzīve sāk mainīties. Tā ir kā burvestība, kura faktiski balstās uz jaunākajām atziņām psiholoģijā, pedagoģija, fizikā un mākslā.

Vislabāk šo metodi ir apgūt pie pašas autore – T.Z. Polujahtovas, kura būs Rīgā veselu nedēļu ar plašu programmu.

Vairāk uzzināt, kas ir fraktāle un uzzīmēt savu pirmo testa fraktāli vari noskatoties tiešraides nodarbību:Informācija par pašu pasākumu tiks patstāvīgi atjaunota un precizēta.
 


Aptuvenā pasākuma programma.
3. februāris 2017 plkst. 18:00-21:00
Akadēmijas laukumā 1 - 329.
Bezmaksas tikšanās ar autori visiem interesentiem – ārstiem, psihologiem, skolotājiem, pediatriem, studentiem, uzņēmējiem un citiem cilvēkiem, kuri nav vienaldzīgi pret sevi un savu nākotni uz šīs planētas.
Iepazīstināšana ar metodi un apmācības programmu, kā arī sertifikācijas iespējām. 


4.-5. februāris plkst. 11:00-18:00
Tallinas iela 94
Pirmais seminārs "Pamata kurss: fraktāļu metode." T.Z. Polujahtevas autores tehnika. Aicinām visus interesentus bez jebkādām iepriekšējām zināšanām par metodi.
Semināra tēma ir testa zīmējumu apgūšana, apgūt krāsošanas tehnikas, iepazīties ar krāsu nozīmi fraktāles zīmējumu, sākuma diagnosticēšana.


6.-9. februāris
Gogoļa ielā 12
Pa dienu - individuālas konsultācijas pie T.Z. Polujahtevas - klīniskā psihologa - numerologa un pedagoga ar 30 gadu pieredzi.
Vakaros - plkst. 18:00-21:00 - numeroloģija ar tēmu "Attiecības ģimenē un partnerattiecības"


10. februāris 18:00-21:00
Akadēmijas laukumā 1 - 329.
“Apaļais galds” jautājumiem un atbildēm vai arī minikonference tiem, kas jau ir zīmējuši fraktālos zīmējumus un strādājuši ar tiem. It īpaši tiek aicināti speciālisti no Lietuvas, Igaunijas un Baltkrievijas. 
Jauno tendenču un apmācības programmu prezentācija. Mēs gaidām visus, kurus šī tēma interesē.
Dalības maksa: 35 euro


11.-12. februāris 11:00-18:00
Tallinas iela 94
Otrs seminārs “Bāzes kurss: Fraktālā metode”.
Autores T.Z.Polujahtevas metode.
Aicināti visi tie, kas ir jau uzzīmējuši 21 fraktāli (pēc atjaunotās metodes)
Semināra tēma – koriģējošo fraktāļu zīmēšana, atšifrēšanas atslēga, iedziļināšanās diagnostikā.

Programma var mainīties pēc metodes autores un organizatoru ieskatiem.
Semināra un konsultāciju valoda – krievu ar tulkojumu latviešu valodā.

 
Semināru un konsultāciju apmaksa:
Līdz 24. janvārim katrs divu dienu seminārs maksā 120 euro, ja tiek veikta iemaksa 30% apmērā, kura netiek atgriezta.
No 16. janvāra līdz 01. februārim katrs divu dienu seminārs maksā 150 euro, ja tiek veikta iemaksa 30% apmērā, kura netiek atgriezta.
Pēc 2. februāra cena ir 200 euro ar apmaksu uz vietas semināra dienā.

Konsultācijas cena – 35 euro.

Sīkāk informācija pa tālruni Izabella +371 29636931, Ilze +371 29130346 vai pa epastu JutiesLabi@JutiesLabi.lv
Фрактальный метод. Авторская методика Танзили Полуяхтовой. 

Рисование фрактальных рисунков - это новый подход к работе с собой, своими подсознанием и сознанием. Главное, что здесь не надо ничего "прорабатывать", думать, говорить или рассказывать про себя чужому человеку (психологу, врачу, воспитателю, мужу, жене).

Просто надо правильно выполнять инструкции метода при рисовании и раскрашивании. И жизнь начинает меняться. Это похоже на волшебство, которое на самом деле основано на новейших научных разработках в психологии, педагогике, физике, искусстве.

И лучше всего осваивать этот метод с его автором
Т.З. Полуяхтовой, которая проведет в Риге целую неделю с обширной программой.
Примерная программа мероприятия.

 
3 февраля. 18:00-21:00
Akadēmijas laukumā 1 - 329.
бесплатная встреча для всех интересующихся - психологов, врачей, педагогов, педиатров, студентов, предпринимателей и других людей, неравнодушных к себе и будущей жизни на планете.

 
4 -5 февраля
Tallinas iela 94
первый семинар в рамках "Базового курса: Фрактальный метод". Авторская методика Т.З. Полуяхтовой. Приглашаются все интересующиеся безо всякого предварительного знания о методике.
Тема- освоение тестовых рисунков, изучение приемов закрашивания, знакомство со значением цвета во фрактальном рисунке, начальная диагностика.

 
6 -9 февраля
Gogoļa 12
дневные консультации у Т. Полуяктовой. Вечерами - специальная программа будет объявлена позже.

 
10 февраля 
 Akadēmijas laukums 1 - 329.
"Круглый стол" вопросов и ответов, или мини-конференция, для тех, кто уже рисовал фрактальные рисунки или работает с ними. Особенно приглашаются специалисты из Литвы,Эстонии, Белорусскии. Но ждем и всех, кого просто интересует эта тема.
Стоимость - 35 евро


11- 12 февраля 
Tallinas iela 94
второй семинар в рамках "Базового курса: Фрактальный метод". Авторская методика Т.З. Полуяхтовой. Приглашаются те, кто уже рисовал 21 фрактальный рисунок (по обновленной методике). Тема - рисование коррекционных фракталов, ключи расшифровки, углубление в диагностику.

Программа может меняться по усмотрению астора методики и органиазаторов.
Язык семинаров и консультаций - русский с переводом на латышский.


Оплата семинаров и консультаций:
до 24 января каждый семинар стоит 120 евро при условии предоплаты 30% безвозвратного депозита.
с 16 января до 01 февраля каждый семинар стоит 150 евро при условии предоплаты 30% безвозвратного депозита.
после 02 февраля каждый семинар стоит 200 евро с оплатой на месте.

Стоимость индиаидуальной консультации - 35 евро.

Подробная информация по тел. Izabella +371 29636931, Ilze +371 29130346.

Nav komentāru: